Privacyverklaring

Privacyverklaring van Schoonheidssalon Your Beauty Steenwijk

1. Verantwoordelijke
Schoonheidssalon Your Beauty, gevestigd aan Willem Lodewijkhof 52 8332 GC Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.yourbeauty-steenwijk.nl  Willem Lodewijkhof 52  8332 GC  Steenwijk  +31 6 19 89 76 49

Nanda Wiersma is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoonheidssalon Your Beauty. Zij is te bereiken via info@yourbeauty-steenwijk.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken en voor welk doel
Schoonheidssalon Your Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

2.1 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
a. voor- en achternaam
b. geboortedatum
c. adresgegevens
d. telefoonnummer
e. e-mailadres
f. overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
g. lijst met contactgegevens van de klant via een app
h. eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
i. indien van toepassing voor – en na foto’s
j. internetbrowser en apparaat type
k. bankrekeningnummer

2.2 Schoonheidssalon Your Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b. naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, informatie over diensten, producten en activiteiten van Schoonheidssalon Your Beauty. Afmelden is te allen tijde mogelijk via info@yourbeauty-steenwijk.nl
c. adresgegevens worden verwerkt om goederen af te kunnen leveren
d. je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Ook zijn gezondheidsgegevens nodig bij bepaalde behandelingen waarbij contra indicaties zijn
e. indien van toepassing, bijvoorbeeld bij huidproblemen, worden voor – en na foto’s gemaakt om de behandelingen te monitoren
f. internetbrowser- en apparaat type gegevens worden verwerkt voor verbetering van de website
g. bankrekeningnummer wordt gebruikt bij het afhandelen van jouw betaling
h. Your Beauty verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

2.3 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
Schoonheidssalon Your Beauty neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van schoonheidssalon Your Beauty) tussen zit.

Schoonheidssalon Your Beauty maakt gebruik van officepakketten, zoals word en Excel voor het
verwerken van klantgegevens.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schoonheidssalon Your Beauty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
a. Personalia – deze gegevens worden tot twee jaar na de laatste behandeling bewaard. Daarna worden deze gegevens verwijderd. Indien je bonnen/facturen op naam hebt ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen
b. Contactgegevens – worden gebruikt voor communicatie over afspraken en voor onze dienstverlening. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard na jouw laatste afspraak. Daarna worden deze gegevens verwijderd
c. Adresgegevens – worden alleen bewaard indien je bonnen/facturen op naam en met adresgegevens wilt ontvangen. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Schoonheidssalon Your Beauty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoonheidssalon Your Beauty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken                                                          Schoonheidssalon Your Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Your Beauty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yourbeauty-steenwijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

8. Schoonheidssalon Your Beauty wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schoonheidssalon Your Beauty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via               info@yourbeauty-steenwijk.nl